اندیشه

ثبت شده در ستاد ساماندهی

نماز در فقه شافعی

  • ۱۰:۴۲

بسم الله الرحمن الرحیم

نماز در فقه شافعی (۱-۱۲)


نماز عبارت است از گفتار وکردار مخصوصی که با تکبیرةاﻹحرام شروع و با سلام تمام می شود.

اوقات نمازهای فرض

۱- نماز صبح:

اول وقت نماز صبح طلوع فجر صادق و آخر وقت آن طلوع آفتاب است.

- آخر وقت اختیار نماز صبح زمانی است که هوا روشن شود.

۲- نماز ظهر :

اول وقت نماز ظهر هنگام زوال آفتاب (مایل شدن آفتاب به طرف مغرب) است و آخر وقت آن زمانی است که سایه هر چیز - به غیر از سایه زوال - اندازه خودش شود.

۳- نماز عصر:

پایان وقت ظهر، اول وقت نماز عصر است و تا غروب آفتاب ادامه دارد .

- آخر وقت اختیار عصر تا زمانی است که سایه هر چیز دو برابر خودش شود.

۴- نماز مغرب:

 اول وقت نماز مغرب هنگام غروب کامل آفتاب است و آخر آن تا زمانی است که شفق سرخ (سرخی بعد از غروب آفتاب) پنهان شود.

۵- نماز عشاء:

اول وقت نماز عشاء بعد از غروب شفق أحمر یعنی پایان وقت مغرب است و آخر آن تا طلوع فجر صادق یعنی اول وقت صبح است

- آخر وقت اختیار نماز عشاء، گذشت یک سوم شب است.

توجه:

- تا پایان وقت اختیار هر نماز، می توان نماز را به حساب اول وقت به تاخیر انداخت.


اوقاتی که نماز بدون سبب در آنها مکروه است:

۱- بعد از نماز صبح تا این که آفتاب بعد از طلوع چند متر بالا آید.

۲- هنگام ظهر که آفتاب وسط آسمان قرار می گیرد تا این که زوال کند.

۳- بعد از نماز عصر تا این که غروب کامل شود.

- اگر سببی برای نماز خواندن در این اوقات داشت مانند سنت وضو یا تحیت مسجد خواندن آن اشکال ندارد.


[شیخ اسماعیل کاردوست ]


امور مساجد گله دار


بسم الله الرحمن الرحیم

نماز در فقه شافعی (۱۳)


قبل از ورود به نماز کارهایی هست که برخی از آنها سنت و برخی واجب هستند ؛ سنتهای قبل از نماز عبارتند از اذان و اقامه.

اذان ذکر مخصوصی است که اسلام آن را برای اعلام دخول وقت نماز فرض و دعوت مسلمانان به شرکت در نماز جماعت تشریع فرموده است.

- اذان سنت موکد و یکی از شعائر دین اسلام است.

الفاظ اذان:

الله اکبر  الله اکبر    

 الله اکبر  الله اکبر  

 اشهد ان لااله الاالله  

اشهد ان لااله الا الله

اشهد ا ن محمدا رسول الله

اشهد ان محمدا رسول الله    

حی علی الصلاة  حی علی الصلاة   

حی علی الفلاح   حی علی الفلاح    

 الله اکبر  الله اکبر    

لا اله الاالله

- در اذان صبح " الصلاة خیر من النوم  الصلاة خیر من النوم " بعد از حی علی الفلاح دوم اضاف می کند.

- موذن لازم است مسلمان و مرد باشد ( اگر بچه نابالغ  بود،حد اقل به سن تمییز رسیده باشد)

- زنان اگر خواستند خودشان نماز را به جماعت بر گزار کنند، اذان برای آنها سنت نیست فقط اقامه می گویند.

- رعایت ترتیب الفاظ اذان و پشت سر هم گفتن آنها و دخول وقت نماز از شرایط اذان است.

- رو به قبله ایستادن و پاک بودن از نجاست و حدث اصغر و اکبر ( بی وضویی و جنابت ) از سنتهای اذان است

- کسی که صدای اذان می شنود سنت است ساکت شود و آن چه موذن می گوید تکرار کند و هنگام حی علی الصلاة و حی علی الفلاح بگوید لا حول ولا قوة الا بالله.

- پس از اتمام اذان این دعا را بخواند:

: " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسیلة والفضیلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذی وعدته"


اقامه:

هنگامی که آماده نماز خواندن شد اقامه می گوید و وارد نماز می شود.

الفاظ اقامه:

الله اکبر الله اکبر

اشهد ان لا اله الا الله

اشهد ان محمدا رسول الله

حی علی الصلاة  حی علی الفلاح

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

الله اکبر          الله اکبر

لا اله الا الله

- سنت است که الفاظ اذان را کشیده و با صوت ادا کند اما الفاظ اقامه را بدون کشیدن و با سرعت ادا نماید.

- نمازهای سنت که به جماعت بر گزار می شوند مانند نماز عیدین و خسوف و کسوف و استسقاء اذان و اقامه ندارند و امام با لفظ " الصلاه جامعه" مردم را متوجه برگزاری نماز می کند.


[جمع آوری: شیخ اسماعیل کاردوست]


امور مساجد گله دار

@masjs


*بسم الله الرحمن الرحیم*


*نماز در فقه شافعی (۱۴)*


*شروط نماز ( واجبات قبل از ورود به نماز )*

*شروط صحت نماز عبارتند از :*

*۱- طهارت ( پاکیزگی )*

- پاک بودن بدن از نجاست

- پاک بودن بدن از حدث اصغر (بی وضویی)

- پاک بودن بدن از حدث اکبر ( جنابت ، حیض و نفاس )

- پاک بودن لباس از نجاست

- پاک بودن محل نماز از نجاست


*۲- آگاهی به دخول وقت نماز:*

نماز گزار قبل از ورود به نماز باید از دخول وقت نماز مطمئن باشد . اگر شخص از دخول وقت نماز مطمئن نباشد نمازش صحیح نیست هر چند نمازش با وقت مصادف شود.

- تقلید از عالم به اوقات نماز که مورد اعتماد باشد جایز است.

- استفاده از اوقات شرعی تعیین شده توسط کارشناسان خبره هم جایز است.

- اگر شخصی با اجتهاد یا تقلید در وقت، مشخص شد که نمازش قبل از وقت خوانده است نمازش باطل است و باید آن را اعاده کند و اگر نمازش در وقت یا بعد از وقت انجام گرفته باشد صحیح است.


*۳- پوشش عورت:*

عورت یعنی هر آنچه واجب است پوشیده شود یا هر آنچه نگاه کردن به آن حرام است

- عورت مرد ما بین ناف تا زانو است.

- عورت زن تمام بدن  بجز صورت و دو سر دست اوست.


*۴- قبله یابی:*

مقصود از قبله مسلمانان کعبه مشرفه است.

برای قبله یافتن لازم است شخص با نهایت سعی خود با استفاده از امکانات و ابزار قبله یابی به یقین یا ظن غالب برسد و بر اساس آن اجتهاد خود ،نماز بخواند.

- اگر شخص بدون دقت در قبله یابی به سمتی بایستد و نماز بخواند نمازش صحیح نیست هر چند در نمازش موافق با قبله باشد.

- تقلید از شخص مورد اعتماد که علم و آگاهی به قبله داشته باشد صحیح است.


*[گردآورنده: شیخ اسماعیل کاردوست]*

مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار-امور مساجد

https://t.me/masjs


*بسم الله الرحمن الرحیم*


نماز در فقه شافعی (۱۵)


*- شرایط وجوب نماز:*

نماز با سه شرط واجب می شود

۱- اسلام        ۲- بلوغ        ۳- عقل


*- نمازهای فرض ۱۷ رکعتند*

۴ رکعت ظهر ، ۴ رکعت عصر ، ۳ رکعت مغرب ، ۴ رکعت عشاء و ۲ رکعت صبح.


*ارکان نماز*

رکن نماز یعنی جزء اساسی نماز که اگر انجام نگیرد نماز ناقص می شود و اگر نماز تکمیل نشود باطل است.

*ارکان نماز عبارتند از:*

*۱- نیت*

- نیت باید همراه تکبیرة الإحرام باشد

- محل نیت قلب است  و تلفظ نیت شرط نیست

- در نیت باید نوع نماز مشخص شود ( واجب است یا سنت و نماز چه وقتی است.)


*۲- قیام*

قیام یعنی ایستادن برای کسی که توان  داشته باشد واجب است.

- قیام فقط در نمازهای فرض رکن (واجب) است

- اگر شخصی توان قیام دارد اما سجده برایش مشکل است باید بایستد و هنگام سجده بر صندلی بنشیند .

- کسانی که توان قیام ندارند اما سجده می توانند انجام دهند باید بر زمین بنشینند و هنگام سجده بر زمین سجده کنند.

- اگر کسی نه توان قیام دارد و نه سجده اجازه دارد بر صندلی بنشیند و نمازش را کاملا بر صندلی أدا کند.

- اگر کسی توان نشستن هم نداشته باشد خوابیده نمازش أدا کند.


*۳- تکبیرة الإحرام*

- ورود به نماز با لفظ الله اکبر همراه با نیت قلبی.

- تلفظ تکبیرة الإحرام بعد از راست ایستادن رو به قبله شرط است.


*۴- خواندن سوره فاتحه* 

- بسم الله الرحمن الرحیم آیه ای از فاتحه است.

ادامه دارد...


*[گردآورنده: شیخ اسماعیل کاردوست]*


مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار-امور مساجد

https://t.me/masjs


*بسم الله الرحمن الرحیم*

نماز در فقه شافعی (۱۶)


*ادامه ارکان نماز*

۵- رکوع

رکوع یعنی این که شخص به گونه ای خم شود که کف دستانش به زانوهایش برسد و کمرش به صورت افقی صاف شود.

۶- آرام گرفتن در رکوع به اندازه ای که بتواند یکبار بگوید سبحان ربی العظیم و بحمده.

۷- بالا آمدن از رکوع و راست ایستادن.

۸- آرام گرفتن در اعتدال بعد از رکوع.

۹- دوبار سجده برای هر رکعت

- سجده یعنی این که شخص پیشانیش را به سجده گاه برساند.

- در سجده باید پیشانی به همراه بینی و دو کف دست و دو زانو و دو قدم پاها بر زمین قرار بگیرند.

- هنگام سجده باید پیشانی آزاد باشد و با چیزی مانند کلاه و عمامه پوشیده نباشد.

- بر پارچه ای که متصل به لباسش است و به همراه حرکتش حرکت می کند سجده جایز نیست.

- هنگام رفتن به سجده ، سنت است اول زانوها سپس کف دستها و پس از آن پیشانی و بینی را بر زمین بگذارد.

۱۱- نشستن بین دو سجده.

۱۲- آرام گرفتن در آن.

۱۳- تشهد اخیر

    التَّحِیَّاتُ الْمُبَارَکَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّیِّبَاتُ لِلَّهِ ،    

 السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ ،

 السَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ ،

أَشْهَد

ُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ 

۱۴- صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و آل ایشان در ادامه تشهد:

    اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، کَمَا صَلَّیْتَ عَلَى إِبْرَاهِیمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِیمَ،  وَبَارِک

ْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، کَمَا بَارَکْتَ عَلَى إِبْرَاهِیمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِیمَ، فِی الْعَالَمِینَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ 

۱۵- سلام اولی همراه با نیت خروج از نماز

۱۶- رعایت ترتیبی که گفته شد.


*این بود ارکان نماز که هر کدام از آنها ترک شود اگر فاصله از آن زیاد نشده باشد باید برگردد و آن را انجام دهد و نمازش را ادامه دهد و اگر فاصله زیاد (بیش از سه رکن ) شود باید رکعتش را از نو انجام دهد و در آخر سجده سهو نموده و سلام دهد.*


*[گردآورنده:شیخ اسماعیل کاردوست]*


مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار-امور مساجد

https://t.me/masjs


*بسم الله الرحمن الرحیم*

نماز در فقه شافعی (۱۷)


*سنتهای نماز*

سنت عبارت است از کارهایی که انجام آن ثواب دارد و ترک آن گناه ندارد.

*سنتهای داخل نماز به دو دسته تقسم می شود:*

۱- سنتهایی که ترک آنها با سجده سهو جبران می شود و به ابعاض نماز مشهورند.

۲- سنتهایی که ترک آنها سجده سهو ندارد و آنها را هیئات نماز می نامند.

*- ابعاض نماز عبارتند از :*

۱- تشهد اول نماز و صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از آن.

۲- قنوت بعد از رکوع رکعت دوم در نماز صبح و رکعت اخیر وتر در نیمه دوم ماه رمضان.

 اللهم اهدِنِی فیمَن هَدَیت، وَ عافِنِی فیمَن عافَیت، وَ تَوَلَّنی فیمَن تَوَلَیت وَبارِک لِی فیما أعطَیت، وَ قِنِی شَرَّ ما قَضَیت، فَإنَّکَ تَقضِی وَ لا یُقضَی عَلَیک، إنَّهُ لا یَذِلُ مَن والَیتَ و لا یَعِزُ مَن عادَیتَ، تَبارَکتَ رَبَّنا وَ تَعالَیت، فَلَکَ الحَمدُ عَلی ما قَضَیتَ، أستَغفِرُکَ وَ أتُوبُ إلَیک و صل اللهم علی محمد و علی آله و صحبه و سلم

*- هیئات نماز عبارتند از :*

۱- بالا بردن دستها هنگام گفتن تکبیرة الإحرام و هنگام رفتن به رکوع و هنگام بالا آمدن از رکوع.

- کف دستها رو به قبله با انگشتان ، باز کرده  و آنها را تا مطابق گوشها بالا می آورد.

۲- بغل بستن

دست راست را بر پشت  دست چپ بر سینه می گذارد و مچ دست چپ را با انگشتان دست راست می گیرد.

-- محل بستن بغل زیر سینه بالای ناف است.

۳- نگاه به محل سجده در تمام نماز .


۴- خواندن استفتاح نماز

وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِیْفا مسلماً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ،

إِنَّ صَلاَتِیْ، وَنُسْکِیْ، وَمَحْیَایَ، وَمَمَاتِیْ، ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، لاَ شَرِیْکَ لَهُ وَبِذَلِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ.

۵- گفتن أعوذ بالله من الشیطان الرجیم قبل از فاتحه.

۶- بلند خواندن فاتحه و سوره در نمازهای صبح و مغرب و عشاء و جمعه و عیدین و خسوف ماه و استسقاء و تراویح و وتر در رمضان.

۷- گفتن آمین بعد از فاتحه.

۸- خواندن مقداری از قرآن بعد از فاتحه در رکعت اول و دوم هر نماز.

- در نماز صبح و ظهر سنت است طواله مفصل (سوره هایی مانند ذاریات و طور و الرحمن ) و در نماز عصر و عشاء اواسط السور ( مانند سبح اسم و   والشمس و واللیل ) و در مغرب قصار السور مانند ( والضحی و قل هو الله أحد) بخواند.

- سنت است رکعت دوم کوتاهتر از رکعت اول باشد.

- ترتیب سوره ها در قرائت نماز رعایت شود.( فاتحه و البقره اول قرآن و الناس آخر قرآن است).


*ادامه دارد...*


*گردآورنده:[شیخ اسماعیل کاردوست]*


مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار-امور مساجد

https://t.me/masjs


*بسم الله الرحمن الرحیم*


نماز در فقه شافعی (۱۸)


*ادامه سنتهای نماز*

۹- گفتن الله اکبر در تمام بالا و پایین رفتنهای نماز، بجز هنگام بالا آمدن از رکوع که سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد می گوید

۱۰- گفتن سه بار "سبحان ربی العظیم و بحمده"  در رکوع و گفتن سه بار  "سبحان ربی الاعلی و بحمده"  در سجده .

۱۱- گذاشتن دستها بر روی رانها نزدیک به زانوها در نشستنهای نماز.

- در تشهدها کف دست راست را می بندد بجز  انگشت شهاده اش که هنگام شهادت  با آن اشاره می کند و دست چپ را باز نگه می دارد.

۱۲- نشستن به صورت افتراش در تمام جلسه های نماز بجز تشهد اخیر که به صورت تورک می نشینید.

- افتراش یعنی این که شخص بر قدم چپش بنشیند و قدم راست را با گذاشتن کف انگشتانش بر زمین راست نگه دارد.

- تورک یعنی این که شخص باسن چپش را بر زمین بگذارد و قدم راستش را راست نگه داشته و پای چپش را زیر پای راستش رد نماید.

۱۳- سلام دوم.

۱۴- رو گرداندن به راست در سلام اول و به چپ در سلام دوم.

۱۵- حفظ خشوع با هوشیاری و تمرکز حواس کامل در تمام افعال نماز.


*مکروهات نماز*

مکروه کارهایی است که شرع تشویق بر ترک آن دارد به گونه ای که اگر انجام بگیرد گناه ندارد و اگر لله ترک شود ثواب دارد.

*مکروهات نماز عبارتند از:*

۱- سر بر گرداندن به غیر جهت قبله.

۲- نگاه انداختن به بالا ( آسمان)

۳-  نماز خواندن هنگام آماده بودن سفره غذا.

۴- نماز خواندن هنگام فشار زیاد ادرار و مدفوع.

۵- نماز خواندن در حالت خواب آلودگی.

۶- نماز خواندن در حمام و راه و بازار و اسطبل حیوانات.


*گردآورنده:[شیخ اسماعیل کاردوست]*


مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار-امور مساجد


*بسم الله الرحمن الرحیم*


نماز در فقه شافعی (۱۹)


*مبطلات نماز*

*آنچه نماز را باطل می کند عبارت است از  :*

۱- صحبت به عمد

- اگر شخص به عمد دو حرف یا بیشتر بر زبان بیاورد نمازش باطل می شود.

۲- حرکت زیاد

اگر شخصی سه حرکت یا بیشتر پی در پی در نماز انجام دهد نمازش باطل می شود.

۳- رسیدن نجاست به بدن یا لباس

- اگر نجاست خشک باشد و شخص آن را فوری از خود دور کند نماز باطل نمی شود.

۴- کشف عورت

- اگر شخص فوری بتواند عورت خود را بپوشاند نمازش باطل نمی شود اما اگر زمان کشف عورت در نماز طولانی شود نمازش باطل می کند.

- بسیاری از جوانان هستند که مد پوشش آنها به گونه ای است که وقتی به رکوع یا سجده می روند عورت آنها از پشت ظاهر می گردد این گونه افراد اگر بفهمند و این کار تکرار کنند نماز آنها باطل می شود.

۵- خوردن و آشامیدن

- بلعیدن خوراکی و نوشیدنی در نماز اگر هم خیلی کم باشد حتی در حد باقیمانده غذای لای دندانها ، نماز را باطل می کند.

۶- بی وضو شدن قبل از سلام اول

- عمد یا سهو بودن بی وضو شدن در نماز با هم فرقی ندارد و نماز را باطل می کند.

۷- صاف کردن سینه ، خنده بلند ، گریه بلند ، و آه و ناله کردن در نماز اگر دو حرف یا بیشتر از آنها خارج شود نماز را باطل می کند.

۸- تغییر نیت

- اگر شخص در نماز قصد خروج از نماز کند نمازش باطل می شود. 

- اگر شخص نیت کند که اگر فلان اتفاق افتاد مثلا کسی درب منزل را زد یا کسی وارد شد نماز را قطع کند ، به مجرد وقوع آن اتفاق نمازش باطل می شود.

۹- پشت کردن به قبله

- اگر شخص سینه را از قبله بر گرداند نمازش باطل می شود.

- بر گرداندن صورت از قبله مکروه است و نماز را باطل نمی کند.


*گردآورنده:[شیخ اسماعیل کاردوست]*


مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار-امورمساجد

https://t.me/masjs


*بسم الله الرحمن الرحیم*


نماز در فقه شافعی (۲۰)


*سجده سهو*

- سجده سهو سنت است و به سبب بعضی حوادث در نماز مانند ترک سنت یا کم و زیاد کردن اشتباهی در نماز ، انجام می گیرد.

- سجده سهو رکن نماز را جبران نمی کند لذا اگر کسی سجده سهو نکرد نمازش باطل نمی شود.

*اسباب سجده سهو :*

۱- ترک اشتباهی ابعاض نماز مانند تشهد اول و قنوت.

۲- شک در تعداد رکعات انجام شده

- اگر کسی شک کند که چند رکعت انجام داده ؛ کمتر را می گیرد و الباقی را انجام می دهد مثلا شک داشت که رکعت سوم است یا چهارم ، رکعت سوم صحیح است و رکعت چهارم را انجام می دهد و قبل از سلام سجده سهو می کند.

۳- اگر کسی کارهایی که عمد آن نماز را باطل می کند مانند صحبت در نماز به اشتباه انجام دهد سجده سهو می کند.

۴- جابجا کردن رکن یا سنت نماز مثلا به جای فاتحه تشهد بخواند یا بالعکس یا قبل از این که رکوع کند به سجده رود ؛ ضمن این که باید نمازش را اصلاح کند در آخر نماز قبل از سلام سجده سهو

 می کند.

*تعداد سجده سهو و محل انجام آن:*

سجده سهو دو سجده است که قبل از سلام نماز مانند سجده های معمولی نماز انجام می گیرد.

- اگر شخص سجده سهو نکرد و سلام داد ، می تواند سجده سهو کند و دوباره سلام دهد و اگر فاصله زیاد شد فرصت سجده سهو فوت می شود.


*سجده تلاوت*

- در قرآن چهارده آیه هست که سجده دارند.

- انجام سجده تلاوت چه در نماز و چه خارج از نماز سنت است و واجب نیست.

- در انجام سجده تلاوت خارج از نماز اول تکبیره الاحرام گفته شود سپس برای رفتن به سجده الله اکبر گوید و یک سجده کند و پس از آن سلام دهد.

- سجده تلاوت در نماز تکبیره الاحرام و سلام ندارد.

- در سجده تلاوت داشتن طهارت ( وضو و غسل ) و رو به قبله کردن و پوشش عورت و پاک بودن محل و لباس لازم است.


*گرد آورنده:[شیخ اسماعیل کاردوست]*


مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار-امورمساجد

https://t.me/masjs


*بسم الله الرحمن الرحیم*


                فقه در مذهب شافعی(۲۱ )


*نماز جماعت:*

- نماز جماعت فرض کفایه است.

- اگر در شهر یا روستا نماز جماعت برگزار نشود یا مخفی برگزار شود تمام اهل بلد گناه کارند و اگر گروهی آن را علنی برگزار کنند وجوب آن از عهده دیگران ساقط می شود و سنت موکد است هر کس عذری ندارد در آن ( نماز جماعت ) شرکت کند.

- فضیلت نماز جماعت بر فرادی ۲۷ برابر است.


*عذرهای شرکت نکردن در نماز جماعت:*

۱- بارندگی شدید یا طوفانی بودن هوا یا گل و لای زیاد در مسیر مسجد.

۲- مریض بودن.

۳-گرسنگی و تشنگی زیاد و آماده بودن سفره غذا.

۴- ترس از ظالم بر نفس و مال.

۵- ترس فقیر تنگدست از طلبکار.

۶- فشار زیاد ادرار و مدفوع.

۷- خوردن هر چیز بد بو مانند تره یا پیاز و سیر.


*چه کسی امام جماعت شود:*

۱- کسی که اقتدا کننده اش معتقد به بطلان نمازش نباشد.

۲- امام بی سوادتر از اقتدا کننده اش نباشد.

۳- امام در قرائت قرآن ضعیف تر از اقتدا کننده اش نباشد

۴- امام جماعت مرد باشد.

- زن فقط می تواند امام زنان باشد.


*چگونه به امام اقتدا شود:*

۱- اقتدا کننده جلوتر از امام نباشد.

۲- اقتدا کننده در حرکات و انتقالات از امام پیشی نگیرد و تابع امام باشد.

۳- اقتدا کننده آگاهی کامل از حرکات و انتقالات نماز امام داشته باشد.

۴- بین امام و اقتدا کننده اش فاصله زیاد نباشد

۵- اقتدا کننده هنگام ورود به نماز باید نیت اقتدا به امام داشته باشد.


*گردآورنده:[شیخ اسماعیل کاردوست]*


معاونت اجتماعی مجتمع دینی اهل سنت و جماعات گله دار-امور مساجد


 https://t.me/masjs


*بسم الله الرحمن الرحیم*


    *نماز در فقه شافعی (۲۲)*


*نماز مسافر*

*قصر وجمع :*

قصر وجمع نماز دو رخصت هستند که به مسافر داده شده است.

-  قصر یعنی نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت بخواند.

-  جمع یعنی نماز ظهر وعصر را با هم و مغرب و عشا را نیز با هم در یک وقت جمع نماید.

*شرایط قصر وجمع نماز:*

۱-  مسافت سفر حد اقل ۱۶ فرسخ حدودا ۸۱ کیلومتر باشد.

۲-  سفر مباح یا طاعت باشد.

-  در سفر معصیت حق قصر وجمع ندارد.

۳-  وقت نماز در سفر داخل شود و نماز هم در سفر ادا شود.

-  اگر وقت نماز قبل از شروع سفر داخل شد و شخص خواست نمازش را در سفر ادا کند باید کامل بخواند.

-  اگر وقت نماز در سفر داخل و به تاخیر انداخت تا این که به منزل رسید باید نمازش را کامل بخواند.

۴-  از آبادی شهر خارج شود.

-  به مجرد این که شخص از آبادی شهر خارج شد و وقت نماز داخل شد می تواند خارج از شهر نمازش را قصر و جمع کند.

۵-  مسافر نیت اقامت بیش از چهار روز در مقصد نداشته باشد.

-  چنانچه نیت ماندن کمتر از چهار روز دارد می تواند کاملا  قصر و جمع کند.

-  اگر مسافر قصد ماندن بیش از چهار روز در یک محل دارد باید از روز اول که رسید نمازش را کامل و به وقت بخواند. 

-  روزهایی که مسافر در مسیر رفت و برگشت است حق قصر و جمع را دارد و بر او محاسبه نمی شود.

-  اگر نمی داند که چند روز می ماند و ماندنش وابسته به انجام کارش است یعنی به مجرد این که کارش تمام شد از آن محل خارج می شود ، می تواند تا هجده روز قصر وجمع کند و اگر بیشتر ار آن ماند باید کامل و به موقع بخواند.

*ادامه دارد...*


*گردآورنده [شیخ اسماعیل کاردوست]*


معاونت اجتماعی مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار _امور مساجد

 https://t.me/masjs


بسم الله الرحمن الرحیم 


                   نماز در فقه شافعی (۲۴)


نماز جمعه:

نماز جمعه بر کسی که شرایط آن داشته باشد فرض عین است.

-  فرض عین یعنی قطعا و حتما باید خود شخص آن را انجام دهد.


شرایط وجوب نماز جمعه:

1-   اسلام

2-   بلوغ

3-   عقل

4-   آزادی

5-   مرد بودن

6-   سلامت جسمی

7-   مقیم بودن

-  نماز جمعه بر زن و مسافر و برده ومریض واجب نیست اما اگر در نماز جمعه شرکت کنند پذیرفته می شود و نماز ظهر از آنها ساقط می شود.


شرایط صحت نماز جمعه:

۱-   نماز جمعه در شهر یا روستا بر گزار شود.

-  نماز جمعه بر کسانی که در کوه یا دشت و صحرا پراکنده ساکنند واجب نیست.

۲-  حد اقل شرکت کنندگان واجد شرایط ۴۰ نفر باشند.

-  در روستایی که واجدین شرایط آن کمتر از ۴۰ نفر باشند نماز جمعه برگزار نمی شود و چنانچه صدای اذان از روستای مجاور بشنوند باید در نماز جمعه آنجا شرکت کنند در غیر این صورت نماز جمعه از آنها ساقط می شود و نماز ظهر در محل خودشان می خوانند .

۳-  نماز جمعه بعد از دخول وقت ظهر و در وقت ظهر بر گزار شود.

-  اگر نماز جمعه به تاخیر افتد تا این که وقت ظهر گذشت باید نماز چهار رکعتی ظهر قضا شود.


فرضهای خطبه:

۱-  خواندن دو خطبه توسط خطیب

۲-  خواندن دو رکعت نماز به نیت جمعه

۳-  خطیب از جنابت و بی وضویی و نجاست پاک باشد.

۴-  خطیب ارکان خطبه را با لفط عربی بخواند

۵-  خطیب ، دو خطبه و ارکان آنها و نماز را بدون فاصله و پی در پی انجام دهد.

۶-  حد اقل ۴۰ نفر که شرایط دارند خطبه ها را بشنوند


ادامه دارد...


گردآورنده: شیخ اسماعیل کاردوست


معاونت اجتماعی مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار-امور مساجد

https://t.me/masjs


*بسم الله الرحمن الرحیم*


                             *نماز در فقه شافعی (۲۵)*


*ارکان خطبه:*

۱-  گفتن حمد و ثنای الله عزوجل

۲-  صلوات بر رسول الله صلی الله علیه وسلم

۳-  وصیت به تقوی     

۴-  خواندن آیه ای از قرآن 

۵-  دعا برای مومنین در خطبه دوم


اما نماز:

- امام قرائت فاتحه و سوره را در نمازجمعه با صدای بلند می خواند.

- اگر کسی یک رکعت از نماز جمعه (حد اقل رکوع رکعت دوم) رسید به نماز جمعه رسیده است و فقط یک رکعت دیگر انجام می دهد اما اگر بعد از رکوع رکعت دوم رسید باید نمازش را چهار رکعت نماز ظهر تمام  کند.


*آداب و سنتهای نماز جمعه:*

۱-  غسل و پاک کردن بدن ولباس از پلیدیها و بوهای بد.

۲-  استفاده از روغن و عطرو بو خوشی.

۳-  پوشیدن بهترین لباس ترجیحا لباس سفید.

۴-  گرفتن ناخن و موهای زاید بدن

۵-  زود رفتن به مسجد

۶-  خواندن حد اقل دو رکعت سنت هنگام دخول به مسجد

-   شخص می تواند هر چه قدر که بخواهد دو رکعت دو رکعت تا قبل از خطبه نماز سنت بخواند.


*آداب کلی روز جمعه:* 

۱-  خواندن سوره کهف در شب و روز جمعه

۲-  ذکر و دعای زیاد در شب و روز جمعه

۳-  صلوات زیاد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب و روز جمعه


*-  روز جمعه از برترین ایام هفته است که خداوند امتیاز آن را به امت محمد صلی الله علیه وسلم عطا فرموده است. پس شایسته است هر مسلمان از آداب و سنتهای این روز پر فضیلت آگاهی داشته باشد و از این روز به نحو احسن استفاده نماید.*


معاونت اجتماعی مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار-امور مساجد 


https://t.me/masjs


بسم الله الرحمن الرحیم


                             نماز در فقه شافعی (۲۶)


نمازهای سنت:

- نماز سنت به نام های نفل و مندوب و مستحب هم شناخته می شوند.


- نماز های سنت از نام آنها مشخص است که واجب نیستند و برای کسب فضیلت انجام می گیرند.


-  نمازهای سنت به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- نمازهایی که جماعت در آنها سنت نیست و انفرادی خوانده می شوند.

۲- نمازهایی که به جماعت خوانده می شوند.


- نمازهایی که انفرادی خوانده می شوند عبارتند از:

۱- نمازهای تابع نمازهای فرض که به نوافل مشهورند و عبارتند از:

- چهار رکعت سنت قبلیه ظهر که دو رکعت آن موکد و دو رکعت غیر موکد است.

- چهار رکعت سنت بعدیه ظهر که دو رکعت آن موکد و دو رکعت غیر موکد است.

- چهار رکعت  قبیله عصر که دو رکعت  دو رکعت خوانده می شوند و موکد نیستند.

- دو رکعت غیر موکد قبل از مغرب.

- دو رکعت موکد بعد از مغرب.

- دو رکعت غیر موکد قبل از عشا.

- دو رکعت موکد بعد از عشا.

- دو رکعت موکد با تاکید بیشتر قبلیه صبح.


توجه : بعد از نماز عصر و صبح خواندن نماز ممنوع است مگر نمازهایی که سبب داشته باشند.


۲ - دیگر نمازهای سنت که انفرادی خوانده می شوند:

۱- سنت وضو 

- بعد از وضو سنت است دو رکعت خوانده شود.

۲- تحیت مسجد

- هرگاه به مسجد وارد شد سنت است قبل از این که بنشیند دو رکعت تحیت مسجد بخواند.

۳- نماز وتر

- نماز وتر از سنتهای موکد است.

- وقت نماز وتر ما بین نماز عشا تا قبل از  اذان صبح است.

- سنت است آخرین نماز شب نماز وتر باشد.

- حد اقل نماز وتر یک رکعت

 و حد وسط آن سه رکعت ( اول دو رکعت و بعد از آن یک رکعت) 

و حد اکثر آن یازده رکعت است‌.


۴- نماز شب: 

-نماز شب از سنتهای موکد است.

- وقت نماز شب بعد از عشا تا قبل از اذان صبح است و بهتر است که شخص بخوابد و نیمه های شب بیدار شود و نماز شب بخواند.


-تعداد رکعات نماز شب محدود نیست ؛ از دو رکعت شروع می کند و اگر خواست دو رکعت دو رکعت اضافه می کند و در پایان وتر می خواند.


۵- نماز ضحی(اوابین):

- نماز ضحی از سنتهای موکد است .

- وقت نماز ضحی بعد از این که آفتاب بالا آمد آغاز می شود و تا زوال آفتاب ( قبل از اذان ظهر) ادامه دارد

- حد اقل نماز ضحی دو رکعت و حد اکثر آن هشت رکعت است..

ادامه دارد...


گردآورنده: شیخ اسماعیل کاردوست 


معاونت اجتماعی مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار- امور مساجد 


https://t.me/masjs


بسم الله الرحمن الرحیم 


                          نماز در فقه شافعی (۲۷)


قسم دوم از نمازهای سنت:

نمازهای سنت که به جماعت خوانده می شوند:

۱-   نماز عید فطر و عید قربان

-  نماز عید سنت موکده است

-  نماز عید به جماعت خوانده می شود و اگر کسی به جماعت نرسید یا نتوانست در جماعت شرکت کند انفرادی می تواند انجام دهد.

-  مستحب است تمام افراد از مرد و زن ، مقیم ومسافر ، آزاد وبرده در نماز عید شرکت کنند.

-  نماز عید اذان و اقامه ندارد و فقط امام هنگام اقامه نماز عید میگوید (الصلاة جامعة)

-  نماز عید دو خطبه دارد که بعد از نماز خوانده می شود.

-  وقت نماز عید بعد از طلوع آفتاب و بالا آمدن آن به مقدار یک نیزه ، شروع و تا هنگام زوال آفتاب ادامه دارد .


نماز عید چگونه خوانده می شود؟

-  نماز عید دو رکعت است که در رکعت اول بعد از تکبیرة الاحرام هفت تکبیر می گوید که هنگام گفتن هر تکبیر دستان را بالا می برد و سنت است بین هر دو تکبیر سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر بگوید. سپس حمد و سوره خوانده می شود  .

-  در رکعت دوم بعد از تکبیر قیام پنج تکبیر می گوید و حمد وسوره می خواند و نماز را به پایان می رساند . 


-  خطبه عید هم مانند خطبه جمعه انجام می دهد بجز این که در شروع خطبه اول ٩ بار تکبیر(الله اکبر) می گوید و اول خطبه دوم ٧ بار تکبیر می گوید. 


-  تکبیر عید:  گفتن تکبیر عید بعد از غروب شب عید فطر و قربان تا شروع نماز عید در هر وقت و هر جا (در منزل و مسجد و راه و بازار و ...)با صدای بلند سنت است.

-  لفظ تکبیر عید:    الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر و لله الحمد

-  تکبیر عید بعد از نمازها، مخصوص عید قربان است وبعد از نماز صبح روز عرفه تا عصر آخرین روز از ایام تشریق (روز سیزدهم) گفته می شود .

آداب عید:

١-   غسل و استفاده از عطر و بو خوشی و پوشیدن لباس جدید.

٢-  زود رفتن به سوی مصلی برای نماز عید

٣-  خوردن چیزی قبل از رفتن به نماز عید فطرو امساک از خوردن قبل از نماز عید قربان.

٤-  پیاده رفتن از یک مسیر و برگشتن از مسیری دیگر.


گرد آورنده:[شیخ اسماعیل کاردوست ]


معاونت اجتماعی مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار- امور مساجد


 https://t.me/masjs


بسم الله الرحمن الرحیم


                            نماز در فقه شافعی (۲۸)


۲- نماز خسوف و کسوف :

- خسوف یعنی ماه گرفتگی و کسوف یعنی آفتاب گرفتگی.


-  نماز خسوف و کسوف سنت موکد است و به جماعت خوانده می شود.


- نماز خسوف و کسوف دو رکعت دارد که در هر رکعت دو قیام و دو قرائت و دو رکوع انجام می گیرد ؛ قرائت بعد از فاتحه در قیام اول از رکعت اول سوره البقره یا معادل آن از سوره های قرآن و در قیام دوم از رکعت اول آل عمران یا معادل آن و در قیام اول از رکعت دوم نساء یا معادل آن و در قیام دوم از رکعت دوم مائده یا معادل آن خوانده می شود.

- قرائت در نماز خسوف با صدای بلند و در کسوف سری خوانده می شود.

- رکوع اول از رکعت اول در حد ۱۰۰ آیه و رکوع دوم از رکعت اول در حد ۸۰ آیه و رکوع اول از رکعت دوم در حد ۷۰ آیه و رکوع دوم از رکعت دوم در حد ۶۰ آیه طولانی می کند.

- در رکوعها تسبیح و دعا می خواند.

- سجده های نماز خسوف و کسوف به صورت معمولی در هر رکعت دو سجده کوتاه انجام می شود.

- بعد از نماز  امام دو خطبه مانند خطبه های جمعه می خواند که در آنها به آیات الله متذکر می شود و به توبه و انجام کارهای خیر تشویق می کند و از کارهای بد و غفلت و غرور بر حذر می دارد.

- وقت نماز خسوف و کسوف تا زمانی است که گرفتگی باشد و اگر وقت گذشت نماز خسوف و کسوف قضا ندارد.


گرد آورنده: [شیخ اسماعیل کاردوست ]


معاونت اجتماعی مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار- امور مساجد 


https://t.me/masjs


بسم الله الرحمن الرحیم


                       نماز در فقه شافعی (۲۹)


نماز استسقاء (طلب باران):

- زمانی که بارندگی کم شد و چاه ها و رودخانه خشکیدند و خشکسالی نمایان گشت و نیاز به آب زیاد شد سنت است نماز استسقاء خوانده شود.


- با سه کیفیت می توان استسقاء کرد :

۱- حد اقل آن، مطلق دعای طلب باران در هر وقت.

۲- حد وسط آن، دعا در قنوت نمازهای فرض و بعد از نمازها و در خطبه ها.

۳- حد اکمل آن، بر پا شدن نماز استسقاء از جانب امام.


- امام مردم را به انجام کارهای زیر فرا می خواند:

۱- توبه و استغفار .

۲- دادن صدقه و جبران حقوق و طلبیدن حلالیت و ایجاد صلح و صفا در جامعه.

۳- روزه ، چهار روز پی در پی.

- امام در روز چهارم با جماعت(مرد و زن) در حالی که روزه هستند در لباس کاری با فروتنی و تواضع و گریه و زاری از شهر خارج می شوند و در صحرایی خارج از شهر گرد می آیند.

- امام دو رکعت نماز استسقاء مانند نماز عید با تکبیرات زائد انجام می دهد و بین تکبیرات استغفرالله می گویند.

- بعد از نماز امام دو خطبه می خواند که در ابتدای خطبه اول ۹ بار استغفرالله و در اول خطبه دوم هم ۷ بار استغفرالله می گوید.

- امام در اثناء خطبه ی دوم رو به قبله و پشت به نماز گزاران  می کند و عبای خود را وارونه و سرازیر می کند ( نمادین تقاضای دگرگونی و تغییر وضعیت می کند) و دعا می کند و جماعت هم پشت سر او اقتدا می کنند.

- سنت است که امام به صورت جهری و سری استغفار و دعا و توبه و تضرع زیاد داشته باشد و به اهل تقوی و صلاح توسل بجوید.

- سنت است که جماعت به همراه خود ، کودکان خردسال و کهنسالان و چهارپایان   بیرون ببرند.


برخی از دعاهای ماثور استسقاء :


اللهم اسقنا الغیث و لا تجعلنا من القانطین. اللهم ان بالعباد و البلاد من الجهد و الجوع و الضنک ما لا نشکو الا الیک . اللهم انبت لنا الزرع و ادر لنا الضرع و انزل علینا من برکات السماء و انبت لنا من برکات الارض و اکشف عنا من البلاء ما لا یکشفه غیرک. اللهم اسقنا غیثا مغیثا هنیئا مریئا مریعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما الی یوم الدین.  اللهم انا نستغفرک انک کنت غفارا و ارسل السماء علینا مدرارا .


گردآورنده:[شیخ اسماعیل کاردوست ]


معاونت اجتماعی مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار- امور مساجد 


https://t.me/masjs


بسم الله الرحمن الرحیم


                       نماز در فقه شافعی (۳۰)


احکام جنازه:

مرگ حق است و لازم است انسان( پیر و جوان ، مریض و سالم ) همواره به یاد مرگ باشد و برای آن آمادگی کامل داشته باشد. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم  (أکثروا من ذکر هاذم اللَّذَّات) از قطع کننده لذتهای دنیوی یعنی مرگ زیاد یاد کنید.


- زمانی که شخص در سکرات مرگ قرار می گیرد:

۱- او را به پهلوی راست رو به قبله  بخوابانید  و اگر بر پهلو نشد او را بر پشت بخوابانید و سرش را مقداری بالاتر بگذارید که رویش به قبله قرار گیرد.

۲- سنت است به او کلمه لا اله الا الله به آرامی نه با اصرار تلقین شود که بشنود و تکرار کند و همچنین سنت است بر کسی که در سکرات مرگ است سوره یاسین خوانده شود.


هنگامی که شخص فوت کرد کارهای زیر لازم است انجام بگیرد:

۱- چشمانش بسته شود که باز نماند و فکش با طنابی بسته شود که باز نشود.

۲- مفاصلش را حرکت دهد که نرم شود و به صورت صاف و متعادل قرار داده شود.

۳- چیزی سنگین بر شکمش گذاشته شود که باد نکند

- تمام این کارها نزدیکترین افراد از خانواده میت انجام دهند و اگر کسی از خانواده نبود یا نتوانست ، کسانی که معمولا مسئولیت این کارها بعهده دارند انجام می دهند.

توجه :

بر کسانی که مسئولیت غسل و کفن و دفن اموات به عهده می گیرند واجب است محرم اسرار باشند و هیچ گونه اسراری از اموات را به هیچ کسی باز گو نکنند و بدانند که اگر حفظ  سر  نکنند پیش الله سخت مسئولند.


- غسل دادن ، کفن کردن ، نماز خواندن و دفن میت فرض کفایت است. یعنی بر تمام مسلمانان همشهری میت واجب است که انجام دهند و چنانچه این کارها انجام نشود تمام آنها گناهکارند  اما اگر گروهی آن را انجام دادند از عهده دیگران ساقط می شود.

ادامه دارد...


گردآورنده:[شیخ اسماعیل کاردوست ]


معاونت اجتماعی مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار- امور مساجد 


https://t.me/masjs


بسم الله الرحمن الرحیم


                       نماز در فقه شافعی (۳۱)


غسل میت:

اولین کاری که در حق میت باید انجام گیرد غسل میت ( شستن )است.


- حد اقل غسل میت انجام این کارهاست:

۱- اگر نجاستی بر بدن میت است از بین برده شود.

۲- پس از آن یکبار تمام بدن میت (تمام پوست و مو ) را با آب بشوید.

و حد اکمل غسل میت آن است که:

۱- میت را در مکانی مناسب قرار داده شود و با پارچه ای تمام عورتش  پوشانده شود و لباسها از تنش خارج شود.

۲- سپس بر شکم میت با فشار دست کشیده شود که هر چه هست خارج شود و با دستکش محل خروج ادرار و مدفوع میت شسته شود.

۳- پس از آن سر و صورت میت با آب و مواد بهداشتی  شسته شود.

۴- سپس سمت راست و پس از آن سمت چپ بدن میت  از بالا به پایین با استفاده از امکانات بهداشتی ( صابون ، شامپو ، سدر و ... ) شسته شود. تا اینجا یک غسل انجام گرفته است . سنت است سه بار میت اینگونه شسته شود و در آخرین مرحله آبکشی بر بدن میت، از کافور استفاده شود.


- اگر میت در احرام عمره یا حج وفات کرده باشد در شستشوی او از کافور و بوخوشی ها استفاده نمی شود.

- در شستن میت واجب است مرد ، مرد را و زن ، زن را بشوید .

- اما شوهر اجازه دارد زن خود را بشوید و زن هم اجازه دارد شوهر خود را بشوید.

- اگر برای غسل زن هیچ زنی پیدا نشد و فقط مرد اجنبی حضور داشت یا برای شستن مرد هیچ مردی نبود و فقط زن اجنبی حضور داشت، غسل ساقط می شود و فقط به میت تیمم داده می شود.

- شهید غسل ندارد.


ادامه دارد...


گردآورنده:[شیخ اسماعیل کاردوست ]


معاونت اجتماعی مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار- امور مساجد 


https://t.me/masjs

دُچــــ ــــار
عه! شما یعنی «حی علی خیر العمل » ندارید توی اذان و اقامه!؟
احمد بیدل
خیلی هم عالی,تفاوت زیادی با نماز شیعه ندارد,فقط یه کم سختگیرانه تر است ممنون از اطلاعاتتون
محمد حسین ظرافتی
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام
بسیار عالی
** ******* ***** ******
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی